فارس- شیراز، معالی آباد، خیابان بهاران، نبش کوچه 2 پلاک 77

قالب بندی ستون بتنی با پلی فرم

 
 

برای اجرای سقف های بتنی دال به طور معمول از قالب های فلزی مدوالر، ورق های فلزی و یا پلی وود( تخته های چند لایی) استفاده می شود. قالب های فلزی مدوالر به جهت هزینه بسیار زیاد و عدم انعطاف پذیری در گوشه های غیر گونیا و سنگین بودن بیش ازحد، ورق های فلزی به جهت خرابی خیلی زود و اعوجاج پس از چند بار استفاده و خطرات حین اجرا برای کارگران و در نهایت قالب های پلی وود به جهت هزینه اولیه زیاد، جذب رطوبت بتن و پوسیدگی سریع پس از چند بار اجرا، منتقدان بسیاری را دارند قالب های پلی فرم عالوه بر قیمت غیر قابل رقابت، سبکی و سرعت اجرای مثال زدنی، به جهت کاربری بسیار زیاد در چندین پروژه و همچنین امکان استفاده از قالب ها در اجرای ستون و دیوارهای برشی تحولی شگرف درکاهش هزینه اجرایی صنعت ساختمان داشته است