شیراز،معالی آباد،خیابان بهاران،نبش کوچه 2، ساختمان پی آزاد.

قالب بندی دیوار برشی با پلی فرم 

 
 
برای اجرای دیوار های برشی ، قالب های پلی فرم به سرعت کنار هم قرار می گیرند و توسط پلی پین ها به راحتی به هم چفت و بست می شوند.
 
 در این سیستم نیز همانند قالب های مدوالر فلزی در دیوار های برشی، قالب های دو طرف دیوارتوسط بولت و مهره به هم متصل می شود در قالب های پلی فرم نیز از بولت های استاندارد قالب فلزی که قطری بین ۱۵ تا ۱۷ میلیمتر دارند استفاده می شود و برای مهره هم می توان از همان مهره های خروسکی مورد استفاده در قالب فلزی استفاده کرد همچنین امکان استفاده از تسمه در اجرای دیوار برشی با قالبهای پلی فرم به راحتی امکان پذیر است