شیراز،معالی آباد،خیابان بهاران،نبش کوچه 2، ساختمان پی آزاد.

قالب بندی ستون بتنی با پلی فرم

 
 

برای اجرای سقف های بتنی دال به طور معمول از قالب های فلزی مدوالر، ورق های فلزی و یا پلی وود( تخته های چند لایی) استفاده می شود. قالب های فلزی مدوالر به جهت هزینه بسیار زیاد و عدم انعطاف پذیری در گوشه های غیر گونیا و سنگین بودن بیش ازحد، ورق های فلزی به جهت خرابی خیلی زود و اعوجاج پس از چند بار استفاده و خطرات حین اجرا برای کارگران و در نهایت قالب های پلی وود به جهت هزینه اولیه زیاد، جذب رطوبت بتن و پوسیدگی سریع پس از چند بار اجرا، منتقدان بسیاری را دارند قالب های پلی فرم عالوه بر قیمت غیر قابل رقابت، سبکی و سرعت اجرای مثال زدنی، به جهت کاربری بسیار زیاد در چندین پروژه و همچنین امکان استفاده از قالب ها در اجرای ستون و دیوارهای برشی تحولی شگرف درکاهش هزینه اجرایی صنعت ساختمان داشته است